Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

Aktuality


11.02.2019

Karneval ve školce

V úterý 12.2.2019 máme ve školce dopoledne karneval. Přijďte v maskách!!!


11.02.2019

Ukončení projektu Putování Zdravíkovem

Jako ukončení projektu Putování Zdravíkovem si děti ze třídy Štěňat ve čtvrtek 14.2.2019 samy vyrobí zdravou svačinku.


23.01.2019

Materiál k přípravě předškoláků

Po setkání na téma Příprava dítěte na ZŠ, doporučujeme materiál k přípravě. https://www.infracz-eshop.cz/category/pracovni-a-opakovaci-sesity/predskolaci/256


23.01.2019

Druhé setkání pro rodiče dětí ve školce -Téma Podpora řeči, řeč předškoláka

Zveme všechny rodiče na druhé setkání v rámci pořádání odborně zaměřených setkávání s rodiči dětí v MŠ. Tentokrát nás navštíví Mgr. Helena Fanturová, zástupkyně ředitelky Mateřské školy logopedické, Sasanková 12, Praha 10. Pohovoří na téma "Podpora řeči předškoláka, vývoj řeči dětí předškolního věku." Setkání se koná v pondělí 11.2.2019 od 17:00 hodin. Dozor pro děti navštěvující naši MŠ bude zajištěn.


22.01.2019

Upozornění

Upozorňujeme na výskyt onemocnění planými neštovicemi a již dvou případů infekčního impetiga. Dále prosíme o vzájemnou ohleduplnost - při onemocnění dítěte je neposílejte do školky! Děti jsou v úzkém kontaktu, nemoc si předávají a již vyléčené děti si různé rýmy, nachlazení, střevní problémy zase odnáší ze školky domů. Pokud dítě onemocní nějakou infekční chorobou, prosíme o podání informace, abychom mohli upozornit další rodiče. Děkujeme za všechny!


22.01.2019

Logopedická depistáž - náhradní termín

Z důvodu velké nemocnosti dětí je domluven druhý termín pro logopedickou depistáž na 5.2.2019 od 8:30. Výsledky z 22.1.2019 budou dodány do MŠ do 30ti dnů.


07.01.2019

První setkání s odborníky - téma Příprava dítěte na vstup do ZŠ, školní zralost

V úterý 22.1.2019 od 16:30 pořádáme v mateřské škole první setkání odborníků z praxe s rodiči dětí. Paní učitelka prvního stupně ZŠ Eden Mgr. Lucie Šmídová vás seznámí s tím, jak pomoci dětem s přípravou na vstup do základní školy, s pojmem školní zralost, s tím, co by měly děti zvládat, aby byl pro ně vstup do základní školy co nejsnadnější. Přibližně hodinové setkání se bude konat ve třídě Štěňat. Přednáška je určena pro rodiče, dozor pro děti navštěvující naši mateřskou školu bude v době setkání zajištěn ve vedlejší třídě. Všechny srdečně zveme!


03.01.2019

Logopedická depistáž

Logopedická depistáž v naší mateřské škole 22. 1. 2019 od 8:30 -11:00 bude v naší školce probíhat logopedická depistáž. Navštíví nás Mgr. Šárka Wagenknechtová z Klinické logopedie, Ohmova 271, poliklinika Petrovice. V depistáži bude sledovat u mladších dětí vývoj řeči jako celku (slovní zásoba, tvoření vět, informovanost apod. - zda se vývoj řeči znatelně neopožduje). Od 4 let, bude-li to možné, posoudí také úroveň artikulace, grafomotoriky, orientačně vyšetří lateralitu, u předškoláků dále posoudí vývoj fonematického sluchu. Depistáž hradí rodiče částkou 80 Kč za dítě - uhraďte u paní školnice. Z depistáže obdržíte následně poměrně podrobný písemný výsledek s doporučením. Zájem o toto vyšetření potvrďte u paní učitelek ve třídě, u nich též nahlaste, zda již logopedii s dítětem navštěvujete a kde, a abychom mohly na vývoji řeči a komunikace dítěte spolupracovat společně s vámi, prosíme o podepsání souhlasu s poskytnutím výsledků depistáže. Děkujeme!


03.01.2019

Projekt "Putování Zdravíkovem"

Od úterý 8.1.2019 bude v dopoledních hodinách ve třídě Štěňat probíhat projekt "Putování Zdravíkovem". Postupně se budou děti v šesti lekcích (vždy v úterý)interaktivní formou, za pomoci vlastních rukou jako návodu, seznamovat se základy zdravého životního stylu. Zábavnou formou se dozví o správném složení stravy, vyzkouší si připravit např. zdravé koktejly, vánoční cukroví, ovocné pohoštění, získají zajímavé zkušenosti z oblasti pitného režimu, zkusí si nakoupit suroviny na jednotlivé chody a naučí se též zábavnou formou zapojit do zdravého životního stylu. https://zdravidoskol.cz/putovani-zdravikovem Projekt je hrazen z prostředků poskytnutých MČ Praha 10 určených na rozvoj dětí.


04.12.2018

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení


01.11.2018

Personální podpora a supervize - projekt financovaný z OP VVV

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Personální podpora a supervize pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011063. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.


05.11.2018

Do první třídy s úsměvem!

Vážení rodiče předškoláků, pokud je spádová škola vašeho předškoláka ZŠ Eden, či uvažujete o zápisu dítěte právě do této školy, doporučujeme využít nabídky setkávání v této škole a možnosti seznámení se společně s dítětem s prostředím školy a činnostmi, které je v první třídě čekají. První setkání se koná již tento týden 7. 11. 2018 od 16:00 hodin.


13.08.2018

Pravidelné platby pro školní rok 2018/2019

Čísla účtů pro platby: - úplata za vzdělávání ("školné") 1050,- Kč měsíčně č.ú. 292272349/0800, neplatí rodiče dětí navštěvující MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. - stravné , zálohově 860,- Kč měsíčně č.ú. 19-292272349/0800 vyúčtování 2 x ročně, únor, červenec; Obě platby splatné do 5.tého daného měsíce. - příspěvek na akce konající se nad rámec vzdělávacího programu MŠ (návštěvy divadel v MŠ, vzdělávací programy apod.) po domluvě na třídních schůzkách ....,- Kč ročně č.ú. 30015-292272349/0800, platbu za tento příspěvek proveďte do 30.9.2018.


13.08.2018

Místní akční plán vzdělávání Prahy 10


Odkaz


18.06.2018

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Oznámení zákonným zástupcům: Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 1050,- Kč/ měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6 let věku) a dětí s odkladem školní docházky.


18.05.2018

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci je paní Viera Pávková, tel. 601 333 185, vierapavkova@gmail.com.


07.03.2018

Duhový tandem

Hledáme ochotné babičky a odvážné dědečky z řad prarodičů či praprarodičů "našich" dětí, kteří by rádi přečetli něco z jejich oblíbené knížky - pohádku, příběh, bajku, nejlépe k odpočinku dětí na lůžku kolem 13:00 hodiny. Chceme tak podpořit mezigenerační vztahy a lásku ke knížkám. Zájemci ať si vyplní přihlášku (je k dispozici u "kroužkové" nástěnky) a odevzdají paní učitelkám ve třídě do 16.3.2018. Děkujeme a těšíme se na společně strávené chvilky!


12.06.2017

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá prostředky spolufinancované Evropskou unií v rámci projektu "Šablony pro MŠ Bajkalská", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001736. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Dokument ke stažení


27.04.2017

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


23.03.2017

Rozpočet příspěvkových organizací MČ Praha 10 a střednědobý výhled nákladů a výnosů

V přílohách k seznámení rozpočet pro rok 2017 a střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10.

Dokumenty ke stažení


Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace