Rychlý kontakt :
Bajkalská 19/1534
Praha 10 - Vršovice
msbajkalska@seznam.cz
tel. 272 741 003

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Obsah:

 1. Charakteristika programu

1. Projekt : „Na světě nežijí jenom lidé“

2. Koncepce

1.3  Obsah vzdělávání

       1.3.1    Dítě a jeho tělo

                  1.3.2   Dítě a jeho psychika

       1.3.3    Dítě a ten druhý

       1.3.4    Dítě a společnost

       1.3.5    Dítě a svět

2.   Charakteristika školy

1.      Informace o škole

2.      Analýza současného stavu

3.      Hlavní úkoly školy a prostředky jejich realizace

4.       Základní charakteristika výchovných programů tříd

5.      Třídní vzdělávací programy

6.      Seznam aktivit školy

3. Podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu

1. Věcné podmínky

2. Životospráva

3. Psychosociální podmínky

4. Organizační zajištění

5. Řízení mateřské školy

6. Personální a pedagogické zajištění

7. Spoluúčast rodičů a jiných partnerů

4. Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení mateřské školy

1. Evaluace vnější

2. Evaluace vnitřní 

3. Systém řízení

4. Kriteria hodnocení pedagogů

 

 

Všechny vnitřní směrnice jsou k dispozici ve škole (školní řád, organizační řád, provozní řád)

 

Projekt: „Na světě nežijí pouze lidé“

 

 

               Učíme se,

                                        

                    hrajeme si

                                  & amp; nbsp;                       

                                  & amp; nbsp;     a poznáváme svět

                                  & amp; nbsp;                                     ; ;                 

 

                                  „HROU“

 

 

KRÉDO   ŠKOLY

porozumění, jistota, vstřícnost, bezpečí, spolupráce

-          pro děti – citové zázemí a laskavý přístup

-          pro rodiče – záruka, že je o děti dobře postaráno

                        PRO DĚTI:                                      & amp; nbsp;                       PRO RODIČE:

 • citové zázemí                                     & ;nbs p;                      záruka kvalitní péče o děti
 • laskavý přístup                                  & amp; nbsp;       respektování rodinných výchovných principů   
 • pocit bezpečí                                  & amp; nbsp;                          aktivní účast rodin jako partnerů
 • dostatek nových podnětů                                   & amp; nbsp;                
 • radostné prožívání dětství                                  & amp; nbsp;

1)     Charakteristika Školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby děti v průběhu docházky získaly kvalitní základy z oblastí lidské kultury, dovednosti a návyky zdravého způsobu života. Vytváření základů rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. (osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost)

Zaměřujeme se hlavně na rozvíjení kompetencí dětí jako jsou tvořivost, schopnost spolupracovat, zvládat jednotlivé pracovní úkony, uplatňovat základní společenské návyky, rozvíjet kamarádské vztahy, pohybové dovednosti apod.

 

Zaměření školy

 

Důraz klademe na :

Rozvoj tvořivosti dětí, uplatňování základních společenských návyků, zvládání jednoduchých pracovních úkonů, rozvíjení kamarádských vztahů, spolupráci, rozvíjení pohybových dovedností, přípravu dětí na život,  aby děti na konci předškolního období získaly psychickou, fyzickou a sociální samostatnost odpovídající jeho věku, a mohly se  dále příznivě rozvíjet a vzdělávat. (rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení)

 Vytváření základů rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. (osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost)

V rámci přípravy dětí na školu – optimální rozvíjení  všech individuálních schopností a dovedností dítěte s cílem založit pevné základy jeho osobnosti pro život, celoživotní rozvíjení a vzdělávání. (získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí)

Co pro to musíme udělat :

Vytvářet příznivé klima na škole

Zabezpečit konstruktivní funkčnost partnerství – škola – rodiče – dítě

Věnovat pozornost  individuálním potřebám každého dítěte

Utvářet pozitivní a podnětné prostředí školy pro děti i pedagogy

Rozvíjet vnitřní motivaci nejen u dětí, ale také u pedagogů

 

Za dlouhodobé priority považujeme – z dítěte vychovat člověka :

schopného dívat se kolem sebe

být otevřeného k poznání i prožívání

který se zajímá a snaží se rozumět všemu, co život přináší

umí přijímat změny a přizpůsobovat se jim

umí žít mezi ostatními, spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru i učení

je snášenlivý a tolerantní k odlišnostem druhých

je schopný uplatnit se a prosadit mezi druhými

 

Zaměřujeme se hlavně na rozvíjení kompetencí dětí jako jsou tvořivost, schopnost spolupracovat, zvládat jednotlivé pracovní úkony, uplatňovat základní společenské návyky, rozvíjet kamarádské vztahy, pohybové dovednosti apod.

 

Za dlouhodobé priority dále považujeme – vytvořit školu otevřenou :

všem rodičům a dětem

zdravému životnímu stylu

ekologickým aktivitám

novým myšlenkám, metodám a formám práce

mimoškolním aktivitám

neustálému zkvalitňování vybavení školy a školní zahrady tak, abychom dětem vytvářeli prostor pro co nejsnazší získávání vědomostí a dovedností

 

 

Východiska školního vzdělávacího programu

 

Vytváření elementárních a specifických dovedností a kompetencí,  rozvíjení kompetencí sociálních a komunikativních, samostatně se projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly. Důraz na kompetence ve školním vzdělávacím programu se promítá do obsahu třídních vzdělávacích programů a do přístupu k dětem.

Školní vzdělávací program chápe obsah vzdělávání jako prostředek rozvoje osobnosti dítěte.

V rámci přípravy dětí na školu – optimální rozvíjení  všech individuálních schopností a dovedností dítěte s cílem založit pevné základy jeho osobnosti pro život, celoživotní rozvíjení a vzdělávání.

Rozhodující faktor naplnění strategie školního vzdělávacího programu je osobnost dítěte, které je schopno se rozhodovat.

            ŠVP  je dále zaměřen na mravní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.

 

Strategie školního vzdělávacího programu a vzdělávací cíle

 

Poznávací cíle, dovednosti a kompetence

Hodnotové cíle, postoje a jednání dětí

 

Tvoří jádro vzdělávacího záměru školního vzdělávacího programu. Jejich vyváženost a vzájemnou propojenost považujeme za základ funkčnosti a účinnosti vzdělávacího působení.

 

Z tohoto hlediska je potřebné zabezpečit, aby se děti prostřednictvím školy naučily:

-    dívat se kolem sebe

být otevřené k poznávání i prožívání

zajímat se a rozumět všemu, co život přináší

přijímat změny a přizpůsobovat se jim

žít mezi ostatními, spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru i učení

být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých

být schopné uplatnit se a prosadit mezi druhými

 

Svou výchovně vzdělávací práci zaměřujeme zvláště na  :

Rozvoj dítěte jako osobnosti

Rozvoj a podporu sebevědomí dítěte

Rozvoj sebejistoty a důvěry dítěte ve vlastní schopnosti

Přípravu dětí na život, naplňování záměrů celoživotního učení, rozvoj  plného a spokojeného prožívání

Výchovu k ochraně životního prostředí, výchovu ke zdravému životnímu stylu

Spolupráci s rodinou

Vstup dětí do Základní školy

 

Strategie školního vzdělávacího programu a klíčové kompetence

 

Klíčové kompetence pomáhají dětem při získávání základu života ve společnosti, pro celoživotní vzdělávání a orientaci v každodenním pracovním životě.

Zaměřujeme se hlavně na rozvíjení kompetencí  jako jsou tvořivost, schopnost spolupracovat, zvládat jednotlivé pracovní úkony, uplatňovat základní společenské návyky, rozvíjet kamarádské vztahy, pohybové dovednosti, komunikativní  apod.

 

Kompetence k tvořivosti, zvládat jednotlivé pracovní úkony

Motivovat děti pro celoživotní vzdělávání

kamarádství, vzájemná pomoc

poznávání osobních možností dětí

kladné hodnocení k podpoře motivace

propojování poznatků do širších celků

kritické posuzování a vyvozování závěrů

samostatnost a tvořivost

péče o děti nadané i o ty, kterým to ve škole zrovna moc nejde

individuální přístup k dětem

dostatek informačních zdrojů – literatura, didaktický materiál, exkurze apod.

vnímání života kolem nás, orientaci v něm, chápání souvislostí

orientovat se v prostředí, které dítě obklopuje

 

Kompetence k tvořivosti, řešení problémů

            Podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

práce s problémovými úlohami z praktického života

řešení různých problémových situací na škole – konfliktní situace apod.

 

Kompetence komunikativní

            Vést děti k všestranné a účinné komunikace

rozvoj základů vzájemné komunikace mezi dětmi

dodržování etiky komunikace – naslouchání, neskákat si do řeči, prostor pro různé názory

prostor pro komunikaci různými formami – ústně, výtvarnými prostředky apod.

komunikace mezi dětmi vzájemně, mezi dětmi a dospělými

přátelské vztahy mezi dětmi

 

Kompetence schopnosti spolupracovat

            Rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

práce dětí ve skupinách, vzájemná pomoc

pozitivní klima na škole i mezi dětmi

pozitivní představy dítěte o sobě samém

respektování společně dohodnutých pravidel chování

rozvoj citového vnímání dětí

rozvoj představivosti a fantazie

vztah k uměleckým hodnotám

nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě i v lidském světě

 

Kompetence uplatňovat základní společenské návyky

            Připravovat děti jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

chápání základních principů chování

schopnost pomáhat druhým

vnímání našich tradic, kulturního a historického dědictví

citové vnímání krásy přírody s cílenou péčí o ni

správné chování v krizové situaci

třídění odpadu

spolupráce s ekologickým centrem Toulcův dvůr

 

Kompetence k pohybovým dovednostem

            Pomáhat dětem k rozvoji jemné motoriky a radost z pohybu

práce s drobným materiálem

dostatek pohybu v přirozeném prostředí (školní zahrady)

dostatek pohybových aktivit v průběhu dne

dbát na správné držení těla apod.

 

Kompetence zvládat jednoduché pracovní úkony

            Pomáhat dětem poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti

umožňujeme dětem adaptovat se v novém prostředí

seznamujeme děti s různými pracovními profesemi

vedeme děti k práci v souladu s pravidly bezpečnosti

 

Strategie školního vzdělávacího programu a zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Vzdělávání dětí méně nadaných,

individuální práce s dítětem

důraz na pochopení zadaného úkolu

používat dostatečné množství názorných pomůcek

 

Pro úspěšnost výchovy a vzdělávání těchto dětí je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Učitel si musí uvědomovat, že rodič je s dítětem v každodenním kontaktu a má zkušenosti s jeho výchovou a potřebami. Rodiče by měli učitele respektovat jako odborníka na danou problematiku.

 

Zásady pro práci s dětmi méně nadanými:

kladení reálných cílů

postupné zvyšování nároků

pochvala výkonu a snahy

vytvářet klidné prostředí pro práci

navodit příjemnou a vstřícnou atmosféru

hledat u dítěte úspěšnost

pravidelná relaxace

 

Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky

individuální práce s dítětem

soustavnější příprava na vstup do základní školy

zadávání složitějších úkolů

 

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

nabídka mimoškolních aktivit

zadávání náročnějších prací

individuální přístup

 

            Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných dětí vyžaduje od učitelů náročnější přípravu. Pro tyto děti je zapotřebí zvýšené motivace zvláště v oblastech které reprezentují nadání dítěte.

Velmi často se stává, že tyto děti mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktem, avšak důsledně. Není výjimkou, že dítě nadané v určité oblasti, je v jiné oblasti průměrné.

 

 

 

 

                                    & amp; nbsp;         

1.1.Projekt: „NA SVĚTĚ NEŽIJÍ JENOM LIDÉ“

Cíle vzdělávání:

 1. rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení, vytvoření základů celoživotního vzdělávání
 2. uspokojení potřeb dítěte, individuální přístup, zaměření na prožitek
 3. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnosti
 4. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 5. příznivé klima školy

 

ad 1) Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení, vytvoření základů celoživotního vzdělávání

příprava na vstup do Základní školy

·         pracovní sešity, listy

·         spolupráce se ZŠ Jakutská

·         spolupráce s rodiči

·         seznamování s cizím jazykem

·         využívání školní knihovny

tvořivé aktivity

·         výtvarné činnosti

·         pracovní činnosti

·         keramika

·         hudebně pohybová výchova

·         doplnění didaktického materiálu

 

ad 2) Uspokojení potřeb dítěte, individuální přístup, zaměření na prožitek

       aktivní zábava a hry pro zaměstnání rukou i mysli pro šťastný úsměv dětí

·         oslavy svátků, narozenin

·         společné prožívání svátků

·         besídky

·         karnevaly

·         divadelní představení v MŠ i mimo

·         delší vycházky, výlety

·         pečlivé a vlídné učitelky

·         dostatek výtvarného materiálu, didaktických pomůcek

·         spolupráce s rodiči

·         podnětné prostředí

·         jazykový vzor

      zabezpečení zdravých podmínek pro tělesný i duševní rozvoj dětí

·         dobré, zdravé jídlo

·         pitný režim

·         odpolední odpočinek

·         každodenní pobyt dětí venku

·         využívání prostor mateřské školy i rozlehlé školní zahradě k pohybu dětí

ad 3) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnosti

·         podnětné prostředí

·         vycházky, výlety

·         svátky

·         státní symboly

·         spolupráce s rodiči

 

ad 4) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu pohybové aktivity

·         každodenní ranní cvičení

·         lokomoční činnosti

·         tělesná cvičení

·         sezónní sporty

·         pobyty na školní zahradě

·         ozdravné pobyty v přírodě

·         výlety do přírody

·         před plavecká výchova

·         hudebně pohybové činnosti

spolupráce s rodiči

·         adaptační program

·         úzká spolupráce s rodiči

·         využívání školní knihovny

·         podíl rodičů na přípravě společných akcí

·         společné akce pro děti – brigády na školní zahradě, výlety, vycházky, den otevřených dveří, apod.

ad 5) Příznivé klima školy

·         maximální spokojenost dítěte v mateřské škole,  jeho pocit  jistoty a   bezpečí

·         vytvoření atmosféry laskavosti, porozumění, tolerance, empatie

·         adaptace

·         citlivý přístup k výchově každého dítěte

·         vzájemná spolupráce pedagogů i provozních zaměstnanců

·         úzká spolupráce s rodiči

 

 

 

 

 

1.2.Koncepce – hlavní východiska a zásady, jimiž se řídíme

            Hlavním cílem naší mateřské školy je výchovou, vzděláváním a sociální péčí rozvoj osobnosti všech dětí a jejich schopnosti učení. To znamená najít ke každému dítěti vhodný individuální přístup. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Náš model osobnostně rozvíjející je založen na komunikativním přístupu, partnerství a spolupráci. Snažíme se o dosažení maxima v rozvoji každého dítěte. Naše každodenní práce je založena na vysoce  profesionálním, ale  citlivém přístupu k výchově každého dítěte - důsledně  individualizovaný rozvoj osobnosti   -  ve  složce  sociální, emocionální,  fyzické   i  kognitivní. Každé dítě je jedinečné, je individuální osobností s jedinečným stylem učení, temperamentem, potřebami, zájmy, strukturou inteligence, vloh a schopností. Výchovný proces probíhá neformálně pomocí her a prožitkového učení.

Práce  naší  mateřské školy   respektuje  obecné  normy  dané legislativou, směřuje k hodnotám humanismu a demokracie, které odpovídají Listině lidských  práv a  svobod a  Úmluvě o  právech dítěte.

Východiska naší koncepce jsou namířena:

a)     směrem k dítěti

-          maximální spokojenost dítěte v mateřské škole,  jeho pocit  jistoty a   bezpečí

-          vytváření atmosféry laskavosti, porozumění, tolerance, empatie

-          zajištění bezpečnosti svěřených dětí

-          poskytnutí optimálního množství podnětů pro rozvoj osobnosti dětí

-          vytváření prostoru k poznávání světa kolem sebe

-          respektování potřeb, souvisejících se zdravým vývoje

-          adaptační program

-           vytvoření prostoru k rozvíjení sociálních kontaktů a prožívání nových rolí ve skupině

-          princip osobnostní orientace - dítě je chápáno jako jedinečná a neopakovatelná osobnost s právem být akceptována

            b) směrem k rodině

-           vytváření vzájemné důvěry mezi rodinou a školou

-          respektování hodnot uznávaných v rodině

-          zajištění kontinuity výchovy v rodině a v mateřské  škole

-          právo rodičů kdykoliv vstoupit do třídy

-          vtažení rodiny do akcí školy i do každodenních činností ve třídě

-          vstřícná, partnerská, neformální, otevřená komunikace s rodinou

-          poskytování odborné pomoci

c) v řízení školy

-          vedení třídy vždy jednou učitelkou po celou dobu docházky do mateřské školy

-          každá třída má svou specifickou charakteristiku

-          dvojice učitelek ve třídě společně zodpovídá za koncepci třídy

-          způsob plánování a přípravy je v kompetenci jednotlivých učitelek

-          vzdělávání a pedagogický rozvoj dětí garantuje každá učitelka sama

-          celý kolektiv je nápomocen při řízení mateřské školy

 

      1.3. Vzdělávací obsah

Pravidla pro plánování:

Třídní plány výchovně vzdělávací práce zpracovávají společně paní učitelky ve třídách, vyberou si hlavní téma na školní rok – vychází ze Školního vzdělávacího programu "Na světě nežijí jenom lidé", měsíční témata = integrované bloky (ŠVP) -  možnost výběru činností pro TVP na třídách, týdenní plánování na třídě.

Tato nabídka vzdělávacího obsahu je maximální.

 

Je třeba obsáhnout  cíle předškolního vzdělávání a hlavní cíle výchovně vzdělávací práce:

-    Rozvoj příležitostí pro učení

-    Seznamování se a osvojování si hodnot, se kterými by se dítě mělo setkávat

-    Rozvoj samostatnosti

 

 

 

 

 

Integrované bloky (časový plán vzdělávání)

MOJE   ŠKOLIČKA   (září)

spoluvytváření pravidel života třídy a školy  správné chování, stolování, úklid, noví kamarádi

       1.Adaptace a seznámení s prostředím školy- orientace v mateřské škole, značka – sebe obsluha,       oblékání, hygiena, režim, paní učitelky a ostatní zaměstnanci, bezpečné chování v prostorách mateřské školy i na školní zahradě

 1. Kamarádi  ze  školky, vzájemně si hrajeme i pomáháme
 2. Moje cesta do mateřské školy, okolí mateřské školy,
 3. Já, moje tělo ochrana zdraví, hygiena, nemoc, lékař

DARY   PODZIMU, BAREVNÝ   PODZIM  (říjen, listopad)

 1. Jak vypadá podzim?- typické znaky
 2. Plody a semínka – sklizeň
 3. Stromy a keře -pole, louka, sad, les
 4. Co umí vítr? -počasí, dračí dovádění
 5. Stěhování volně žijící zvěře a ptactva - v lese, na zahradě
 6. Podzimní barvy - listí, ovoce
 7. Bude zima, bude mráz -příprava na zimu
 8. Než přijde Mikuláš

 

 

NEŽ   STROMEČEK   ZAVONÍ  (listopad, prosinec)

 1. Psaníčko pro Ježíška - vánoční přání – mír, klid, pohoda,
 2. Lidové tradice a zvyky Vánoc
 3. Biblický příběh
 4. Já mám z Vánoc nejraději – koledy, Betlémská hvězda

 

 

BÍLÁ  PANÍ  ZIMA  (leden)

1.      Zimní nadělení – stromy a keře v zimě, les, zahrady, sad, pole -počasí

2.      Sněhuláček, panáček – zimní radovánky

3.      Kam se ježek v zimě schoval – pomoc zvířátkům – zvířátka v lese, na poli, pozorování ptactva

 

 

 

KULATÝ  SVĚT  (únor)

 1. Od rána do večera (časové pojmy)
 2. Hrnečku vař! (potraviny,  výživa), Celého Tě obleku (oblečení)
 3. Čím cestujeme? (doprava)
 4. Masopustní rej

 

 

JARNÍ   PROBOUZENÍ  (březen, duben)

 1. Poslové jara – předjaří – doba probouzení - rostliny, zvířata, ptáci, příroda,  co potřebuje příroda k životu?
 2. Co už kvete na zahradě?
 3. Svátky jara – velikonoce – velikonoční zvyky
 4. Každý má někoho - zvířata + mláďata
 5. Na dvoře, v lese, na poli, u rybníka - domácí a hospodářská zvířata, hmyz + užitek
 6. ZOO – exotická zvířata

 

 

TADY   ŽIJI  A   BYDLÍM  JÁ  (květen)

 1. Máme se rádi –„Maminka má svátek“, moje rodina,
 2. Hrajeme si na řemesla - práce a volný čas
 3. Město ve kterém bydlím, Země, vesmír
 4. Moje tělo - části těla, ochrana zdraví

SVĚT   OČIMA  DĚTÍ  (červen)

 1. Splněná dětská přání – moje hračky - svátek dětí
 2. Z pohádky do pohádky
 3. Co už umím?
 4. Těšíme se na prázdniny – u babičky, u moře apod.

 

 

Specifické vzdělávací cíle

 • respektování potřeb dětí – režim dne, vyvážené střídání činností, pravidelnost, respektování
  • individuálních potřeb dětí (1.)
 • uvědomění si vlastního těla (1.)

·         jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (receptivních i produktivních) (2.)

·         rozvoj komunikativních dovedností (verbální i neverbální), kultivovaný projev (2.)

 • rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem (3.)
 • posilování pro sociálního chování ve vztahu k druhým (3.)
 • vytváření pro sociálních postojů k druhému (3.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (3.)
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými (3.)
 • rozvoj základních kulturně - společenských návyků, postojů a dovedností (4.)
 • vytvořeni povědomí o mezilidských a morálních hodnotách (4.)
 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat, přizpůsobit se, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství, přijímat a vnímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané (4.)
 • vytváření vztahu k místu a prostředí, v němž dítě žije (5.)
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám (5.)
 • osvojování dovedností, potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí (5.)
 • osvojení poznatků a dovedností, chránících před nebezpečnými vlivy prostředí (5.)

 

 

Činnosti

 • tělesná cvičení zaměřená na chůzi, běh, skok, hod, akrobatické cviky – cvičení s náčiním, překážkové dráhy, pohybové hry, jógová cvičení (dech + koordinace pohybů)grafomotorická cvičení,  artefiletika, keramika (1.)
 • lokomoční činnosti – chůze, běh, skoky, hody, lezení, turistika, sezónní činnosti, míčové hry, zdravotní cviky, jógová cvičení (vnímání vlastního těla), psychomotorické hry – tělesné schéma, rovnováha, orientace v prostoru  (1.)
 • veškeré činnosti během dne, manipulace s materiály (2.)
 • pracovní a sebe obslužné činnosti – péče o sebe, o své věci, pořádek apod. (2.)

·         komunitní kruh, hry na rozvoj komunikativních schopností, vyjádření gesty, pantomima, slovní vyjadřování (2.)

·         hry a činnosti zaměřené na řešení problémů.

 • skupinové hry, třídní oslavy, spoluúčast dětí na vytváření projektů

·         stále se upevňující atmosféra bezpečí  a jistoty a na jejím podkladu odvíjející     

·         aktivní účast dětí na společenských událostech školy (tvořivé dílny s rodiči, besídky, oslavy, dny otevřených dveří) estetické a tvůrčí aktivity – výtvarné, dramatické, hudební a pohybové hry.

·         hry na téma rodiny a přátelství (2.)

·         všechny činnosti v průběhu dne (2., 3.)

 • párová i skupinová hra, společenské hry, ranní kruhy –verbální i neverbální komunikace (2.,3.)
 • pozitivní vzory pro sociálního chování mezi zaměstnanci školy, dramatické hry, třídní oslavy, hry rozvíjející empatii, souhru s partnerem i skupinou spoluhráčů, hry na rozvoj komunikativních schopností, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, hudebně pohybové hry, společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření, kooperativní činnosti, aktivní naslouchání druhému, podpora dětských přátelství, situace při nichž se dítě učí respektovat druhého, činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti, rozdělit se, půjčit hračku, vystřídat se , pomoc druhému, vyřešit spor (2.,3.)
 • práce s obrazovým materiálem, řešení přirozených i navozených situací(4.)
 • hry umožňující projevit nejrůznější city
 • vytváření vhodného a pozitivně stimulujícího prostředí, vytváření klimatu bezpečí, jistoty a tolerance, příkladné působení dospělých, vymezení jasných pravidel soužití v dané skupině, důsledné dodržování těchto pravidel (4.)
 • respektování morálních hodnot a smluvených pravidel, využití vhodné literatury, poznávat hodnotu věcí a lidské práce, pravidla soužití ve třídě (4.)
 • spoluvytváření pravidel pro určitou skupinu, společné prožitky s rodiči (4.)
 • řešení situací
 • hry spojené s tvořivostí a fantazií (5.)
 • hry podporující empatii, hravost i samostatné rozhodování (5.)
 • dlouhodobé pozorování změn v přírodě, v okolí MŠ, práce s obrazovými soubory, shromažďování materiálů (přírodniny, obrazy, literatura), práce s atlasem, glóbem, encyklopedií
 • muzeum, planetárium

 

 

Služby za úplatu: keramika, Zumba, angličtina, plavání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dítě a jeho tělo (Biologická) (1.)

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Očekávané výstupy z RVP PV

·         1.1.zachovávat správné držení těla

·         1.2.zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou

   orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

·         1.3.koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla

·         1.4.vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

·         1.5.ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

Rozpracované výstupy                

·         postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly

·         běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze

·         otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace

·         zvládat překážky, zvládat různé druhy lezení

·         házet a chytat míč, užívat různé náčiní

·         užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky)

·         pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

·         pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)

·         přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

·         pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 10 minut a více)

·         být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě

·         pohybovat se rytmicky

·         doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)

 

Pododoblast: Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Očekávané výstupy z RVP PV

·         1.7.ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

·         1.14.zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,

pomůckami, nástroji a materiály

Rozpracované výstupy       

·         upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

·         tužku držet správně, tj. třemi prsty s uvolněným zápěstím

·         vést stopu tužky

·         napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary ,popř. písmena

·         pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)

·         zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem, textilem,modelovací hmotou)

·         kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

·         zacházet s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly)

 

Podoblast Sebe obsluha

Očekávané výstupy z RVP PV                

·         1.8.zvládat sebe obsluhu, uplatňovat základní kulturně

hygienické a zdravotně preventivní návyky

·         1.9.zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Rozpracované výstupy       

·         pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, smrkat)

·         samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky

·         samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj

·         postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky

·         udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

 

Podoblast:Zdraví ,bezpečí

Očekávané výstupy z RVP PV                

·         1.10.pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní

pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem

·         1.11.rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí

·         1.12.mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního

pohybu a zdravé výživy

·         1.13.mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

·         3.13.chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami

 

Rozpracované výstupy

·         pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)

·         mít povědomí o narození, růstu těla a jeho základních proměnách

·         mít základní poznatky o zásadách zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek

·         uvědomovat si, co je nebezpečné

·         projevovat zdravý odstup vůči cizím osobám

·         chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hříšti, na veřejnosti, v přírodě) /5.2

·         znát a dodržovat základní pravidla chování na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

·         mít povědomí, jak se nebezpečí vyhnout (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc,koho přivolat ) /5.3., 3.13

 

Dítě a jeho psychika – (Psychologická) (2.)

2.1 Jazyk a řeč

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

Očekávané výstupy z RVP PV                

·         2.1.1.správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

·         2.1.3.vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,

pocity, ve vhodně zformulovaných větách

·         2.1.4., 2.1.7.vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

·         2.1.5.domluvit se slovy

·         2.1.6.porozumět slyšenému

·         2.1.10.sledovat a vyprávět příběh, pohádku

Rozpracované výstupy       

·         vyslovovat a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu

·         znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa)

·         mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči /2.1.8, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí /2.1.1.

·         používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky /2.1.11

·         dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)

·         dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty)

·         sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat

·         předat vzkaz

·         chápat jednoduché hádanky a vtipy /2.1.12

·         poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu /2.1.14

·         poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) /2.1.15,2.1.

 

2.2. Poznávací schopnosti

Podoblast Vnímání

Očekávané výstupy z RVP PV                

·         1.6. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

·         2.2.1. vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,

postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

·         2.2.5. zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

Rozpracované výstupy       

·         rozlišovat podstatné vlastnosti a detaily

·         zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku)

·         rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus

·         sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech /2.1.13

·         rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary,základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky

·         rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

·         odhalit podstatné a nepodstatné znaky charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat

·         rozlišit známé chutě a vůně (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin)

·         rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, počet, velikost

 

2.2. Poznávací schopnosti

Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť

Očekávané výstupy z RVP PV                

·         2.2.2. Záměrně se soustředit a udržet pozornost

·         2.3.9. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

·         2.2.10. Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

Rozpracované výstupy       

·         soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)

·         dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost

·         udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech

·         uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

·         zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu /2.1.9.

·         zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho

·         záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii)

·         pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě -

Pexeso)

·         zapamatovat si různé zvuky, melodii (zvuky hudebních nástrojů, zvířat), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek

 

2.2. Poznávací schopnosti

Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         2.2.13. vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

Rozpracované výstupy                

·         rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie

·         spontánně vyprávět zážitky ze sledování televizních či filmových pohádek, vyjadřovat fantazijní představy

·         dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)

·         vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle 

                              obrázků, s dopomocí otázek,..

·         vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy

·         konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)

·         tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, otiskovat barevné skvrny, aj.)

·         s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)

·         dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek)

·         navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …)

 

2.2. Poznávací schopnosti

Podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         2.2.5. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

·         2.1.16. Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich

významu a funkci

Rozpracované výstupy

·         rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)

·         pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, atd.)

·         rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena) /2.1.18

·         sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů 2.1.17

·         objevovat možný význam ilustrací, soch, obrazů

·         poznat napsané své jméno, pokusit se podepsat svým jménem, popř. graficky označit své výtvory (např. použít nějaký symbol ) /2.1.19

·         napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.)

·         napodobit některá písmena, číslice

 

2.2. Poznávací schopnosti

Podoblast Časoprostorová orientace

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         2.2.9. chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy

·         2.2.9. orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

Rozpracované výstupy

·         rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru (moci při tom chybovat)

·         rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, u vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu,

·         blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat

·         orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed).

·         orientovat se v časových údajích v rámci dne (např.dopoledne,poledne, odpoledne)

·         rozlišovat základní časové údaje (např. noc, den, ráno, večer,dnes, zítra, včera)

 

2.2. Poznávací schopnosti

Podoblast Základní  matematické, početní a číselné pojmy a operace

Očekávané výstupy z RVP PV 

·         2.2.8. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat

·         2.2.4 Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit

Rozpracované výstupy       

·         rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník (nemuset je však pojmenovat)

·         rozumět a používat základní pojmy označující velikost

·         (malý - velký, větší – menší, nejmenší – největší, stejný)

·         rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost

·         (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)

·         porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)

·         orientovat se v číselné řadě 1 – 6, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4

·         posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)

·         chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)

·         chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva,

·         vybrat ovoce atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky

 

2.2. Poznávací schopnosti

Podoblast Řešení problémů, učení

Očekávané výstupy z RVP PV

·         2.2.11. řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

·         2.2.12 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

·         2.1.20 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,

·         2.2.6 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

·         2.2.7 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

·         2.3.8 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Rozpracované výstupy       

·         vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus – omyl

·         samostatně se rozhodnout v některých činnostech

·         jednoduchý problém vyřešit samostatně, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí

·         vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak) a verbalizovat je

·         projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat dle potřeb v encyklopediích

·         verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)

·         projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat

·         nechat se získat pro záměrné učení

·         odlišit hru od systematické povinnosti (např. práce)

 

 

 

2. 3. Sebe pojetí, city, vůle

Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         2.3.1. odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

·         2.3.2. uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině

·         2.3.5. vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci

·         2.3.11. podílet se na organizaci hry a činnosti

Rozpracované výstupy

·         přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)

·         zapojovat se do činností, komunikovat s dětmi i dospělými

·         samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)

·         respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých

·         uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech, podílet se na nich a respektovat je

·         umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit) /2.3.3

·         snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor

·         přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč)

·         nebát se požádat o pomoc, radu

2. 3. Sebe pojetí, city, vůle

Podoblast Sebeovládání a přizpůsobivost

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         2.3.4. ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

·         2.3.6. uvědomovat si svoje možnosti a limity

·         2.3.7. přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)

Rozpracované výstupy

·         reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit)

·         odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné

·         plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)

·         hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem

·         přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit

·         přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci

2.4. Sebe pojetí, city, vůle

Podoblast Vůle,vytrvalost, city a jejich projevy

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         2.3.9. vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení

·         2.3.6. posilovat slabé stránky

·         2.3.12. uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

·         2.3.13. prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování

·         2.3.15. těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním

·         2.3.16. zachytit a vyjádřit své prožitky

Rozpracované výstupy       

·         odložit splnění osobních přání na pozdější dobu

·         odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc)

·         přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

·         přijímat i složitější pokyny

·         plnit činnosti podle instrukcí

·         přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese

·         projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem /2.3.14, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším …)

·         přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek)

·         přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) /2.3.8.

·         umět to, co prožívá, vyjádřit např. slovně, výtvarně (kreslit zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod.), pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.

 

Vzdělávací oblast : Dítě a ten druhý (sociální) (3.)

Podoblast Komunikace s dospělým

Očekávané výstupy z RVP PV                

·         3.1. navazovat kontakty s dospělým

Rozpracované výstupy

·         navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) bez problémů, přiměřeně, překonávat stud

·         respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)

·         obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

 

Podoblast Komunikace s s dětmi, spolupráce při činnostech

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         3.3. přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

·         3.8. spolupracovat s ostatními

Rozpracované výstupy

·         aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších 

·         problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)

·         chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, 

·         vyjednávat

·         vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat

·         spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

·         vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení /4.7.

 

Podoblast Sociabilita

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         3.5. uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

·         3.7. uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

·         3.10 respektovat potřeby jiného dítěte

·         3.6. chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. Osobnostní odlišnosti jsou přirozené

·         3.4. odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná

 

Rozpracované výstupy       

·         obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení

·         všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se)

·         chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené

·         k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho) /3.11.

·         porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, nebo naopak něčím nadšené, že má radost) /3.2.

·         nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout

·         bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, šidit, posmívat, ohradit se proti tomu) /3.12.

 

Vzdělávací oblast : Dítě a společnost -(socio kulturní) (4.)

Podoblast Společenská pravidla a návyky

Očekávané výstupy z RVP  

·         4.1. uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi

·         4.8. utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

·         4.11. uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování

 

Rozpracované výstupy

·         umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

·         dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti /3.9.

·         chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět /4.10

·         zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby /4.12

·         rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita

 

Podoblast Zařazení do třídy/do skupiny/

Očekávané výstupy z RVP                     

·         4.2. pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě,

·         v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat

·         4.4. začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

·         4.6. adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky

·         plynoucí z prostředí školy

 

Rozpracované výstupy

·         orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování

·         reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)

·         vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy

·         navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství

·         projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí /4.9.

·         být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu

 

 

Podoblast Kultura, umění

Očekávané výstupy z RRVP          

·         4.13. vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

·         4.14. zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

·         4.15. vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

Rozpracované výstupy

·         pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)

·         vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné apod.)

·         v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění

·         všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, zajímavá stavba atd.)

·         zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše) /1.14

·         vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností (viz výše) /1.3., 1.14

 

 

Vzdělávací oblast : Dítě a svět  - (enviromentální) (5.)

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         5.1. orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

·         5.4. osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

·         5.5. mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

·         5.6. vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Rozpracované výstupy

·         orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta)

·         zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují /5.2

·         rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)

·         mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)

·         mít povědomí o tom, že jak svět přírody, tak svět lidí je různorodý a pestrý

·         mít elementární povědomí o své zemi, o existenci různých zemí, národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.

 

Podoblast Adaptabilita ke změnám

Očekávané výstupy z RVP PV       

·         5.7. všímat si změn a dění v nejbližším okolí

·         5.8. porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Rozpracované výstupy       

·         zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny komentovat

·         mít povědomí o tom, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje

·         běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí

Očekávané výstupy z RVP PV

·         5.10. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

·         5.9. mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

·         5.11. pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

Rozpracované výstupy

·         mít povědomí o tom, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí

·         uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)

·         všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

·         chovat se a pomáhat spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)

 

 

 

 

 

2. Charakteristika školy

2.1. Informace o škole

Název:  Mateřská škola Praha 10, Bajkalská 19/1534

Adresa:            Bajkalská 19/1534, Praha 10

Telefon:           272741003, 725928451  -  ředitelna, školní jídelna

Email:  msbajkalska@seznam.cz

www.stránky

IČO:                 70924180

IZO:                 600040747

Identifikátor předškolního zařízení:                600040747

Právní forma:   příspěvková organizace

Zřizovatel:       Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 - Vršovice

Provoz:            6:30 - 17:00

Struktura tříd:

 • I. třída             -   děti 3 -6 leté,        adaptační program, rozvoj  sociálních   

                                    & amp; nbsp;                            vztahů, poznávání světa

 • II. třída            - děti 4 - 6 leté, OŠD, předškolní program, stimulační program

 

2.2.  Analýza současného stavu

+        děti odcházejí do ZŠ dobře připravené

+      ve třídách vládne klidná pohodová atmosféra

+      rodiče velmi kladně hodnotí výchovně vzdělávací práci školy a otevřený vstup

        kdykoliv

+      podařilo se stmelit kolektiv dětí ve třídách

+      daří se projektování ve všech třídách

+      nadstandardní aktivity jsou kvalitní a v dostatečném počtu, nezatěžují děti

+      děti se podílí na výzdobě školy

+      škola se aktivně podílí na životě obce

+      je respektována individuální potřeba spánku

+      stravování je na kvalitní  úrovni

+      je zajištěn pitný režim uvnitř i vně školy

+      je uplatňován adaptační program

+      pedagogové intenzivně spolupracují s rodiči

+      je kladen důraz na individuální přístup

-         chybí intenzivní práce logopeda

-         všichni pedagogové postrádají samostatnou tělocvičnu

                                    ; ;     Řešení nenalezeno, možné využití spolupráce se ZŠ Jakutská                                  & amp; nbsp;                         

-          hospitační plán není plněn pro časté provozní a personální překážky

                            Zpracovat volnější variantu                                   &a mp;n bsp;                                              & ;nbs p;                                    &a mp;n bsp;                                                                         & ;nbs p;              

-          evaluace                                             

DĚTI

+       děti se cítí ve škole dobře

-      vysoké počty dětí ve třídách             

                           Zapsat méně dětí, není reálné s ohledem na finanční prostředky školy

ORGANIZACE ŠKOLY

 -     nadstandardní aktivity svou četností nenarušují práci jednotlivých tříd

         Při plánování aktivit je zohledněna četnost akcí v průběhu jednoho týdne – umožnit dětem vstřebání zážitků.

PERSONALISTIKA

+     všechny učitelky jsou kvalifikované

+     kolektiv funkčně spolupracuje

+     pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně stanoveny

Odměny rozložit rovnoměrně na celý kalendářní rok

EKONOMIKA A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

+         škola je dobře vybavena

+          odpolední zájmové činnosti mají volnou místnost

 

2.3. Hlavní úkoly školy pro rok 2014/2015 a prostředky jejich realizace

 

Rozvíjet rovnoměrně všechny typy inteligence každého dítěte

Vytvářet podmínky pro zdravý fyzický, psychický i sociální rozvoj a spokojené prospívání dětí

prostředky realizace:

termín 

zodpovídá

 

poznámka

Výchovně vzdělávací program „NA SVĚTĚ NEŽIJÍ JENOM LIDÉ“ -  program zapracován do třídních plánů činností a na základě výsledků evaluace průběžně rozvíjen a upravován

soustavně

učitelky

 

Studium a samostudium učitelek - samostatné vzdělávání, sledování novinek, předávání zkušeností vzájemně                 

soustavně

učitelky

 

Respektování potřeb dětí - lidských, vývojových, individuálních

soustavně

všichni

 

Klima školy - rozvíjení mezilidských vztahů na kulturní úrovni

soustavně

všichni

 

Organizace školy - řízení školy zaměřovat na prosazování osobní odpovědnosti, respektování osobních a profesionálních kvalit, podporování pracovní iniciativy jednotlivců současně se vzájemnou spoluprací všech úseků školy, součinnost při naplňování kréda školy                             

soustavně

ředitelka

 

Partnerská spolupráce s rodiči a dalšími partnery, prosazování jednotné výchovy rodiny a školy pravidelné informování o dětech, škole, problémových oblastech                                   & amp; nbsp;                                     ; ;    

soustavně

učitelky

 

 

Dotváření třídních vzdělávacích programů tak, aby odrážely požadavky  RVP PV

prostředky realizace

 

termín

zodpovídá

poznámka

Studium programu

soustavně

všichni

 

Studium doporučené literatury a její aplikace při tvorbě plánu

soustavně

všichni

 

 

Zintenzivnit péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami             

prostředky realizace

termín

zodpovídá

poznámka

Diagnostika pedagogická, logopedická

soustavně

 učitelky

 

Individuální logopedická péče

dle potřeby a individuálních plánů

učitelky

 

Využití metodických a didaktických pomůcek

soustavně

 učitelky

 

Studium nových materiálů a metod

soustavně

 učitelky

 

Kolektivní cvičení motoriky, řeči, stimulační program

dle třídního plánu 

učitelky

 

Individuální přístup

soustavně

učitelky

 

Individuální plány rozvoje dětí

vždy na začátku školního roku

učitelky

 

spolupráce s odborníky (SPC, PPP, VÚP, klinickou logopedkou)

průběžně

zajistí ředitelka školy v součinnosti s logopedem, učitelky

 

 

Vést děti k sociální soudržnosti

Prostředky realizace

termín

zodpovídá

poznámka

Aplikace kréda „kamarád“

soustavně

všichni

 

Tolerování a respektování různých kulturních komunit

soustavně

všichni

 

Kooperativní činnosti – tolerance, respekt, spolupráce, spoluzodpovídání

soustavně

všichni

 

Komunikační hry, skupinové hry

soustavně

všichni

 

 

Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou

Prostředky realizace

termín

zodpovídá

poznámka

Prožitkové a problémové učení

soustavně

všichni

 

Experimenty

soustavně

všichni

 

Praktické zkušenosti

soustavně

všichni

 

Projektové plánování

soustavně

všichni

 

Přímé a spontánní aktivity zařazovat vyváženě

soustavně

všichni

 

 

 

podporování rozvoje talentovaných dětí 

nabídka dětem, které se svým pohybovým, výtvarným a hudebním nadáním liší od vrstevníků složitější úkoly. Rozvíjení těchto talentů podle jejich předpokladů.

Prostředky realizace

termín

zodpovídá

poznámka

Kroužek keramiky

1 x týdně

lektorka

 

Kroužek Zumby

1x týdně

lektorka

 

Výuka angličtiny

2x týdně

lektorka

 

Plavecká výuka

1x týdně

lektoři plavecké školy

 

 

2.4. Třídní vzdělávací programy

I. TŘÍDA - KOŤATA

děti: 3 – 4,5 leté                          zapsáno 27 dětí

klíčové oblasti:

            1. výchovně-vzdělávací práce

 • vhodnou adaptací usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy, u mladších dětí dbát na sebe obsluhu, procvičování základních hygienických návyků a pracovních dovedností
 • hlavním cílem je rozvíjet tvořivost dětí, uplatňovat základní společenské návyky, zvládat jednoduché pracovní úkony, rozvíjet kamarádské vztahy, spolupracovat, rozvíjet pohybové dovednosti, vytvářet základy vztahů k nejbližšímu okolí, k životnímu prostředí a pod.

            Program je zaměřen na adaptaci v novém prostředí a vytváření nových sociálních rolí ve skupině. Prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvykají na nové prostředí.

            Výchovné působení je zaměřeno na vypěstování základních hygienických návyků a intenzivní péči o dětskou řeč. Veškeré aktivity vycházejí z přirozené potřeby dětí hrát si. Program respektuje individualitu dítěte a přirozené dětské potřeby.

            Plánování – jje zpracován Třídná vzdělávací program výchovně vzdělávací práce, důraz je kladen na jednoduchost a konkrétnost.

            Třída je zaměřena na estetickou, citovou a pohybovou složku osobnosti. Učitelky respektují citové potřeby dětí a vytváří sociální prostředí s přirozenými vazbami a vztahy.  Velký důraz je zde kladen na výtvarné a pracovní činnosti, na rozvoj vlastní dětské tvořivosti. Záměrem vzdělávacího úsilí je stimulovat a podporovat růst dítěte, jeho psychickou i fyzickou pohodu. Zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu podporovat jeho pohybové, manipulační a sebeobslužné dovednosti.

Plán je tematický, samostatně zpracované, vodítkem jsou Standardy RVP PV, a ŠVP, které korespondují s našimi třídními aktivitami a akcemi.

            2. materiální zajištění

V budoucnosti je potřeba:                                   & amp; nbsp;          

Pracovních pomůcek a materiálu je dostatek, jako jinde je průběžně doplňován.

 

            3. personální zajištění

Mgr. Jana Bezděková Ped.FUK, SPgŠ

Blanka Šurková – SPgŠ

Akce třídy viz. Přehled akcí v  MŠ ve školním roce 2014/2015

Kroužky, které děti ve třídě navštěvují:

·         Zumba

·         keramika

·         plavání

·         angličtina

 

II. TŘÍDA - ŠTĚŇATA

 

děti:  4– 6 leté, OŠD                                      & ;nbs p;    zapsáno 28dětí             

klíčové oblasti:        

            1. výchovně-vzdělávací práce

Třída je zaměřena na bezproblémový vstup dětí do 1. třídy základní školy,  práci s dětmi s OŠD,  se zvýšenou individuální péčí o děti.  Všemi aktivitami  prolíná,  jako  dominující, prožitkové učení a hrové aktivity,  s  důrazem na rozvíjení fantazie, tvořivosti, estetického cítění a  vztahu  k přírodě i lidem. Vzhledem k tomu, že jsou děti na velmi dobré vědomostní úrovni, bude tomu odpovídat náročnější obsah jednotlivých projektů.

Hlavní cíle:

 • připravit předškolní děti hravou formou na bezproblémový vstup do základní školy, rozvíjet samostatnost a logické myšlení při řešení úkolů, současně plně uspokojovat a respektovat citové potřeby dětí.
 • Prostřednictvím grafomotorických cviků odstraňovat křečovitost a rozvíjet správné držení tužky, zaměřením na výtvarné, pracovní a hudební činnosti prohlubovat estetické cítění a podporovat vlastní dětskou tvořivost.
 • rozvíjet tvořivost dětí, uplatňovat základní společenské návyky, zvládat jednoduché pracovní úkony, rozvíjet kamarádské vztahy, spolupracovat, rozvíjet pohybové dovednosti, vytvářet základy vztahů k nejbližšímu okolí, k životnímu prostředí a pod.

2. materiální zajištění

Pomůcky i didaktický materiál je dostatečný, vše průběžně doplňováno. Výtvarného a pracovního materiálu je bohatý sortiment ve vysoké kvalitě, což umožňuje velmi dobrou úroveň výtvarné a pracovní výchovy.

Je třeba doplnit didaktické stavebnice a puzzle na složitější úrovni.

3.personální zajištění

Radomíra Paulová-  SPgŠ

Anežka Voldřichová – SPgŠ – ředitelka školy

 

Akce třídy viz. Přehled akcí v  MŠ ve školním roce 2014/2015

--------------------------------------------------------------------------

Kroužky, které děti ve třídě navštěvují:

·         Zumba

·         keramika

·         plavání

·         angličtina

2.5. - viz třídy

2.6. Seznam plánovaných aktivit školy    

realizace

zodpovídá

termín

výuka angličtiny

zajišťuje lektor, popř.uč.s odpovídajícím vzděláním,

dle zájmu rodičů, většinou 2x týdně odpoledne

Kroužek ZUMBY

Zajišťuje lektor

1x týdně odpoledne

kurzy plavání

Plavecká škola Slavia

1 x týdně (2.pololetí)

Kroužek keramiky

zajišťuje lektor

dle zájmu rodičů, většinou 1x týdně odpoledne

návštěvy kulturních akcí, kulturní akce v MŠ

 

dle plánu kulturních akcí

příloha č.1

slavnosti, karnevaly a další akce dle ročního období

Všechny pracovnice školy

dle plánu kulturních akcí

příloha č.1

Sportovní akce

Ve spolupráci s MŠ Vladivostocká

dle plánu kulturních akcí

Kulturní a vzdělávací akce

Ve spolupráci se ZŠ Jakutská

dle plánu kulturních akcí

Ozdravný pobyt dětí v přírodě

Pověřená paní učitelka

 

Výuka angličtiny

Zajišťuje lektor Jazykové školy ALVIN – hrazené ÚMČ Praha 10

Tříhodinový dopolední blok 1x týdně

 

3. Podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu

3.1 Věcné podmínky

ñ  Mateřská škola byla otevřena v roce 1950,  je to přízemní, částečně podsklepená budova se dvěma třídami, společnou hernou, vlastní jídelnou a šatnami dětí i zaměstnanců

ñ  V červnu 2014 byly vymalovány prostory kuchyně a skladu potravin

ñ  Dostatečně velké prostory, členěné do koutků, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí

ñ  V naší mateřské škole máme dvě třídy, ve kterých je zapsáno 27 a 28 dětí, Rozdělení do tříd je podle věku – děti mladší – 3 – 5 let, děti starší 4 – 6 let + děti s Odkladem školní docházky

ñ  Děti jsou do mateřské školy přijímány po dovršení věku 3 let, podle kritérií. (viz Kritéria k přijímání dětí)

ñ  Termín Zápisu dětí do mateřské školy  vyhlašuje zřizovatel (březen), doklady k zápisu vydává ředitel školy na písemnou Žádost zákonných zástupců, Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí vydává ředitel školy písemnou formou, dle Správního řádu.

ñ  Odklady školní docházky – na základě žádosti zákonných zástupců dítěte vydává ředitel příslušné základní školy

ñ  Do mateřské školy mohou být přijímány i děti cizinců. Handikapované děti mohou být přijímány do mateřské školy pouze s vlastním asistentem

ñ  Snažíme se, aby nadstandardní aktivity svou četností nenarušovaly práci jednotlivých tříd

ñ  Pro odpolední zájmové kroužky máme volnou místnost

ñ  Hygienické zařízení – společné pro obě třídy – odpovídá hygienické vyhlášce

ñ  Dětský nábytek a další vybavení pro děti – lehátka, židličky, stolky - odpovídají hygienické vyhlášce, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické

ñ  Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno a doplňováno

ñ  Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, že si je děti mohou samostatně brát i uklízet, popřípadě požádají o pomoc paní učitelku

ñ  Děti se podílejí svými výtvory na výzdobě prostředí

ñ  Na budovu navazuje prostorná, udržovaná zahrada, prostory zahrady jsou vybaveny novým zahradním zařízením

ñ  Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů

ñ  Vybavení kuchyně odpovídá hygienickým normám

ñ  Opakovaně je požadována výměna oken a zateplení budovy

3.2. Životospráva

ñ  Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, skladba jídelníčku je pestrá, dodržuje se technologie přípravy pokrmů

ñ  Je dodržován pitný režim

ñ  Děti nejsou do jídla nuceny, volí si porci jídla podle své potřeby

ñ  Přestávky mezi jídly odpovídají  věku dětí – respektování biorytmu

ñ  Denní režim je stanoven, umožňuje však takovou organizaci činností, aby bylo možné reagovat na aktuální situaci. Rodiče mohou přivádět děti, po předchozí domluvě, do školy kdykoliv v průběhu dne.

ñ  Podíl spontánních a řízených aktivit je vyvážený

ñ  Pobyt venku je přizpůsobován kvalitě ovzduší. Děti jsou každodenně dostatečně dlouhou dobu venku. K pobytu venku využívají školní zahradu ke spontánním i řízeným aktivitám i činnostem, chodí na vycházky

ñ  Děti mají dostatek volného pohybu.

ñ  Odpolední odpočinek je přizpůsobován potřebám dětí

ñ  Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor

3.3. Psychosociální podmínky

ñ  „Děti potřebují lásku, ale i hranice, ve kterých se mohou bezpečně pohybovat“

ñ  Dodržujeme základní hranice, které jsou podmínkou ohleduplných mezilidských vztahů

ñ  Krédem naší školy je aby se děti cítily dobře, spokojeně, jistě a bezpečně

ñ  Nově příchozím dětem poskytujeme adaptační program – dle zájmu a možností rodičů

ñ  Respektujeme individuální potřeby dětí, děti nejsou neúměrně zatěžovány

ñ  Všechny děti mají rovnocenné postavení

ñ  Děti jsou vedeny k dodržování potřebných pravidel, není však omezována jejich volnost nad nezbytnou míru

ñ  Děti vedeme způsobem, který podporuje jejich individualitu, je vstřícný a empatický

ñ  Organizace dětí je pouze v nutných situacích

ñ  Učitelky děti pozitivně motivují a snaží se je dostatečně chválit a pozitivně hodnotit

ñ  Ve škole se snažíme o atmosféru klidu, vzájemné pomoci, podpory, důvěry a tolerance.

ñ  Třídní skupiny jsou nenásilně směřovány  prosociálním směrem

ñ  „Uznání a pochvala jsou efektivnější než tresty“

3.4. Organizační zajištění

ñ  Denní řád je dostatečně pružný, dané jsou časy na stravování dětí – děti se v naší školní jídelně střídají, pobyt dětí venku, ostatní činnosti jsou přizpůsobené pozornosti a zájmům dětí

ñ  Učitelky se při přímé výchovně vzdělávací práci plně věnují dětem, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat

ñ  Dětem poskytujeme potřebné zázemí, klid a bezpečí.

ñ  Při nástupu dítěte do školy mohou rodiče využívat individuální adaptační režim.

ñ  Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností.

ñ  Děti  podněcujeme k vlastní aktivitě a respektujeme jejich tempo práce.

ñ  Činnosti jsou organizovány skupinově, individuálně i frontálně. Upřednostňujeme práci v menších skupinách.

ñ  Děti mají možnost nezúčastnit se společných činností i možnost soukromí při hygieně.

ñ  Plánování vychází z individuálních vzdělávacích možností dětí.

            Problémem jsou vysoké počty dětí ve třídách.

3.5. Řízení mateřské školy

ñ Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

ñ  Informační systém je funkční– pro zaměstnance - nástěnky, výhodou je uspořádání tříd a prostor v celé budově mateřské školy -  přízemní budova – rodinné prostředí, každý den se všichni potkávají, pedagogické rady, informace z ředitelských porad a pod.,

ñ Informační systém pro rodiče – nástěnky, vývěsní skříňka, individuelní přístup, email apod.

ñ  Spolupracovníky ředitelka zapojuje do řízení školy. Každý zaměstnanec zná své úkoly i pravomoci a je respektován jeho názor.

ñ  Práci podřízených ředitelka školy průběžně hodnotí.

ñ  Učitelky na třídách i mimo ně pracují jako tým ve spolupráci s rodiči i s ostatními zaměstnanci školy.

ñ  Plánování je funkční a průběžně se zlepšuje.

ñ  Školní vzdělávací program je průběžně doplňován. Jsou zkvalitňovány evaluační činnosti. Z výsledku hodnocení jsou vyvozovány závěry pro další práci.

ñ  Škola spolupracuje velmi dobře se zřizovatelem, Základní školou Jakutská, se ZUŠ Bajkalská, okolními mateřskými školami  i dalšími odborníky.

3.6. Personální a pedagogické zajištění

ñ  Všechny paní učitelky mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost.

ñ  Paní učitelky se soustavně dále vzdělávají v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie

ñ  Všechny paní učitelky se soustavně dále vzdělávají.

ñ  Služby jsou organizovány tak, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem

optimální péče.

ñ  Učitelky pracují profesionálním způsobem.

ñ  Kolektiv funkčně spolupracuje.

ñ  Pravomoci i povinnosti všech zaměstnanců jsou jasně stanoveny.

3.7. Spoluúčast rodičů - stěžejní práce s rodiči se odehrává v jednotlivých třídách

 • Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství, neustále se snažíme o její vylepšování.
 • Usilujeme o oboustrannou a otevřenou komunikaci a spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči
 • Rodiče jsou o veškerém dění v mateřské škole informováni formou nástěnek a emailů
 • Učitelky se snaží vyhovět konkrétním potřebám jednotlivých dětí, pokud je to v zájmu dítěte.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění ve škole. Mohou se kdykoliv zúčastnit činností svých dětí – návštěvy divadelních představení v mateřské škole, společné vycházky, předvánoční posezení, jarní besídka, společné rozloučení s předškoláky, možnost využívání vybavené školní knihovny – dětská i odborná literatura, průběžné konzultace s pedagogy apod.
 • Učitelky průběžně informují rodiče o jejich dětech a radí se o společném postupu při jejich výchově.
 • Učitelky zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích.
 • Škola pomáhá rodičům v péči o děti poradenským servisem i možností využívat odbornou literaturu ze školní knihovny.

Oblasti spolupráce s rodiči:

-    adaptační postupy s  cílem postupného přivykání dětí  na nové prostředí

-    umožnění vstupu rodinným příslušníkům do prostor školy kdykoliv s možností sledování všech činností

-    průběžné ukázky výchovné práce

-    společné akce s rodiči (výlet, návštěva výstav, společné prožívání tradičních zvyků, společná oslava svátků, vernisáže výstav dětských kreseb, apod.)

-    aktivní pomoc rodičovské veřejnosti škole (pořádání koncertů rodiči, divadelní představení, besídky, poskytnutí materiálů k pracovní výchově, sponzorství)

Každá třída má navíc vypracován vlastní plán spolupráce se specifickými akcemi.

Další partneři spolupráce:

ÚMČ Praha 10,  ZŠ Jakutská, MŠ Vladivostocká, ZUŠ Bajkalská, PPP, MŠ Omská apod.

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9.7.2014

                                    & amp; nbsp;                                     ; ;                   Zpracovala:

                                    & amp; nbsp;                                     ; ;        Voldřichová Anežka – ředitelka školy

Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace